HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

 • Wat is het?

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  • U bent op of na uw 50ste werkloos geworden en u kreeg langer dan 3 maanden WW-uitkering.
  • U kunt geen WW-uitkering meer krijgen.
  • U kreeg op of na uw 50ste een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), maar deze uitkering is gestopt omdat bij uw herkeuring blijkt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.

  Bent u tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011 werkloos geworden en was u op dat moment 60 jaar of ouder? Dan kunt u geen IOAW-uitkering aanvragen. U kunt misschien wel een IOW-uitkering krijgen. Laatstgenoemde uitkering wordt verstrekt via de bedrijfsvereniging (UWV)

  Arbeidsplicht

  Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

  • U zoekt werk en neemt een aanbod voor werk aan.
  • U gebruikt een voorziening van de gemeente die u aan het werk kan krijgen of op een andere manier actief laat zijn.
  • U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraagprocedure

  Voor een aanvraag van een uitkering moet  zich wenden tot de afdeling Sociale Zaken via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Krimpenerwaard (telefoonnummer 14 0182).

  De medewerker van de afdeling Sociale Zaken zorgt dat u:

  • Een aanvraagformulier krijgt toegestuurd, inclusief een bijlage van te overleggen documenten
  • Indien nodig, wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst, welke wordt gehouden in het voormalig gemeentehuis Bergambacht. Tijdens die bijeenkomst wordt u geïnformeerd over wat de uitkering inhoudt en hoe de aanvraagprocedure verloopt. Tevens kunt gebruik maken van een CV-check, reageren op vacatures en worden er tips en advies gegeven, gericht op arbeidsinschakeling. Aan het einde van de bijeenkomst worden er opdrachten meegegeven.Behoort u tot één van de volgende groepen dan geldt deze bijeenkomst niet voor u:
   • Statushouders;
   • Personen die in een inrichting verblijven voor verpleging of verzorging;
   • Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;
   • Personen, waarvan wegens werkaanvaarding, de bijstand is beëindigd en die zich
   • binnen 3 maanden opnieuw melden voor een uitkering. Zij kunnen een verkorte aanvraag indienen.
   • Personen die reeds bij een andere gemeente een uitkering ontvingen en wegens verhuizing uitkering aanvragen in de gemeente Krimpenerwaard.
   • Zelfstandigen (zie: Hulp voor zelfstandigen);
   • Jongeren tot 27 jaar (zie: Bijstand jongeren).

  • Een uitnodiging krijgt voor een METAS-scan. Dit is een online vragenlijst om nieuwe bijstandsaanvragers snel te screenen op zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt.
  • Er een intakegesprek wordt gepland met een consulent Werk en Inkomen. Tijdens dit intakegesprek wordt de METAS vragenlijst doorgenomen en wordt het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, doorgenomen. Naar het intakegesprek neemt u, naast het aanvraagformulier, o.a. de volgende bewijsstukken mee:
   • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner;
   • Bewijzen van uw inkomen;
   • Bewijzen van uw schulden;
   • Bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum
   • van uw contract);
   • Woont u samen met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebt u ook
   • bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

  Van het gesprek wordt een verslag opgesteld, met daarin opgenomen de afspraken die met u zijn gemaakt. Een kopie van dit verslag krijgt u mee.

  Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een besluit waarin staat of u in aanmerking komt voor een uitkering. De afhandeltermijn is langer als er sprake is van een hersteltermijn.

  Als de aanvraag niet volledig is, zal u schriftelijk worden gevraagd om binnen een bepaalde periode de ontbrekende informatie te verstrekken (dit is een hersteltermijn). De tijd die daarmee gemoeid is, wordt bij de afhandeltermijn opgeteld.

  In de periode dat uw aanvraag wordt behandeld, blijft u zoeken naar betaald werk. Immers “werk gaat vóór op uitkering”. U moet kunnen aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om betaald werk te vinden.

  Vanaf 4 weken na de datum van het indienen van de aanvraag, kunt u de gemeente verzoeken om een voorschot te beoordelen. U dient er wel voor te zorgen dat alle noodzakelijke bewijsstukken aanwezig zijn.

  Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit (ofwel een beschikking) een bezwaarschrift indienen. In het besluit staat aangegeven hoe u dit kunt doen.

  Heeft de gemeente te laat over uw aanvraag een beslissing genomen? Dan kunt u een dwangsom vragen. U dient daarvoor de afdeling Sociale Zaken schriftelijk in gebreke te stellen.

 • Achtergrond

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de uitkering krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.