HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Jeugdhulp bij complexe problemen

Jeugdhulp bij complexe problemen

 • Wat is het?

  Complexe problemen ontstaan vaak bij een combinatie van aandoeningen, bijvoorbeeld autisme en ADHD, of in combinatie met een (lichte) verstandelijke beperking. Hierbij zijn verschillende vormen van jeugdhulp mogelijk, zoals:

  Begeleiding en dagbesteding

  Bij begeleiding en dagbesteding krijgt uw kind hulp in het dagelijks leven. Hij leert bijvoorbeeld wat hij allemaal moet doen op een dag, en hoe hij dat goed kan indelen. Bij dagbesteding worden activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld op een (dag)activiteitencentrum, een zorgboerderij, een GGZ-instelling, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of op een andere plek.

  Gespecialiseerde behandeling

  Jeugdhulp kan gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit valt onder 'behandeling'. Deze vorm van hulp wordt gegeven in:

  • Naschoolse dagbehandeling voor kinderen die overdag naar school gaan.
  • Medisch kinderdagverblijf.
  • Kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen met (ook) een verstandelijke beperking.
  • Orthopedagogisch centrum: voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking die niet naar school gaan.

  Er zijn ook centra waar behandeling, begeleiding en dagbesteding gecombineerd worden.

  Vervoer

  Zo nodig wordt u een vergoeding gegeven voor het vervoer van en naar het behandelcentrum of de dagbesteding. Sommige aanbieders regelen het vervoer zelf. Ook de gemeente kan het vervoer voor u regelen. Medewerkers van het Loket Samenleving en Zorg bespreken met u of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

  Psychische hulp

  Psycho-educatie en psychische hulp kunnen helpen om beter om te gaan met psychische klachten.

  Opname

  Soms is een (tijdelijke) opname in een zorginstelling nodig, bijvoorbeeld in een GGZ-instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of andere zorginstelling. De huisarts of jeugdpsychiater kan u advies en eventueel een verwijzing geven.

 • Hoe werkt het?

  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt deze hulp onder de Jeugdwet. De gemeente regelt de toegang tot jeughulp. Ook de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan een verwijzing geven voor jeugdhulp.

  Heeft uw kind blijvend 24-uurszorg in de nabijheid nodig, of is permanent toezicht noodzakelijk? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen. Bovenstaande hulp wordt dan geregeld via het zorgkantoor en vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).