HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Is uw inkomen te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud (Participatiewet) te betalen? U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Ook wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen hebt.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand.

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent woonachtig in de gemeente Krimpenerwaard
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • U staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV WERKbedrijf
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert)
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen
  • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit

  Re-integratie naar werk

  U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente heeft doorgaans een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

  Voor 2018 geldt het volgende:

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 6.020 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 12.040 hebben.
  • Hebt u meer dan € 50.800 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.
 • Wat moet ik doen?

  Aanvraagprocedure in het kader van de Participatiewet (PW)

  Voor  een aanvraag van een uitkering mort u zich wenden tot de afdeling Sociale Zaken via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Krimpenerwaard (telefoonnummer 14 0182). De medewerker van de afdeling Sociale Zaken zorgt dat u :

  • Een aanvraagformulier krijgt toegestuurd, inclusief een bijlage van te overleggen documenten.
  • Een uitnodiging krijgt voor een METAS-scan. Dit is een online vragenlijst om nieuwe bijstandsaanvragers snel te screenen op zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt.
  • Er een intakegesprek wordt gepland met een consulent Werk en Inkomen. Tijdens dit intakegesprek wordt de METAS vragenlijst doorgenomen en wordt het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, doorgenomen. Naar het Intakegesprek neemt u het aanvraagformulier, o.a. de volgende bewijsstukken mee:
   • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
   • Bewijzen van uw inkomen
   • Bewijzen van uw schulden
   • Bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
   • Bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)
   • Woont u samen met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

  Van het gesprek wordt een verslag opgesteld, met daarin opgenomen de afspraken die met u zijn gemaakt. Een kopie van dit verslag krijgt u mee.

  Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een besluit waarin staat of u in aanmerking komt voor een uitkering. De afhandeltermijn is langer als er sprake is van een hersteltermijn.

  Als de aanvraag niet volledig is, zal u schriftelijk worden gevraagd om binnen een bepaalde periode de ontbrekende informatie te verstrekken (dit is een hersteltermijn). De tijd die daarmee gemoeid is, wordt bij de afhandeltermijn opgeteld.

  In de periode dat uw aanvraag wordt behandeld, blijft u zoeken naar betaald werk. Immers ‘werk gaat vóór op uitkering’. U moet kunnen aantonen dat u er alles aan gedaan  om betaald werk te vinden.

  Vanaf 4 weken na de datum van het indienen van de aanvraag, kunt u de gemeente verzoeken om een voorschot te beoordelen. U dient er wel voor te zorgen dat alle noodzakelijke bewijsstukken aanwezig zijn.

  Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit (ofwel een beschikking) een bezwaarschrift indienen. In het besluit staat aangegeven hoe u dit kunt doen.

  Heeft de gemeente te laat over uw aanvraag een beslissing genomen? Dan kunt u een dwangsom vragen. U dient daarvoor Sociale Zaken schriftelijk in gebreke stellen.

  Afwijkende procedure

  Behoort u tot één van de volgende groepen dan geldt er een afwijkende aanvraagprocedure

 • Tips

  De hoogte van uw uitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

 • Te downloaden

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.